Сепаратори за течни нефтени въглеводороди

Въведение

Сепараторите за течни нефтени въглеводороди служат за отделяне на свободни нефтени и бензинови продукти, отмити от паркинги и други подобни места. Основният физичен процес в сепаратора е коалесценция (слепване). Той може да се допълни с ефект на сорбция (поглъщане).

ПРОЦЕС:

При отделянето на петролни продукти се използва принципа на двуетапната сепарация т.е. най-напред се отделят леките петролни продукти, плуващи на повърхността на водата и по-тежките частици, които се утаяват в съответната зона. След това тази предварително пречистена вода протича през коалесциращ (слепващ) филтър, а ако е необходимо и през сорбционен филтър за окончателното й пречистване. Водата постъпва през входна тръба към зоната за утаяване, където е монтирана преграда за задържане на замърсители. В тази зона за утаяване плуващите и утаяващите се частици се отделят въз основа на различното им тегло. По-нататък предварително пречистената по този начин вода преминава през преградна стена към следващата зона.

Тя е снабдена с коалесциращи филтри. Когато водата премине през тях, петролните продукти се коагулират на групички и изплуват на повърхността на водата, откъдето се изгребват. Ако е поставен и сорбционен филтър, плуващите и диспергирани петролни продукти се отделят по-ефективно. Сорбционните вещества се поставят в полипропиленови кошници, закачени на подпорната рамка на сепаратора за течни петролни въглеводороди.

Легенда:

1 Вход, 2. Преграда за задържане (отнемане), 3. Зона за утаяване, 4. Преливен ръб, 5. Преграда за изгребване (за улавяне на плуващите замърсители), 6. Стена за задържане (отнемане), 7. Коалесциращ филтър I, 8. Коалесциращ филтър, 9. Зона за коагулиране, 10. Отточен преливник, 11. Изход

Описание на изработката

Сепараторите за течни петролни въглеводороди представляват пластмасови резервоари с вътрешно оборудване – коалесциращ и ако е необходимо сорбционен филтър. Пластмасовият сепаратор за течни петролни въглеводороди е компактен самостоятелно закрепващ се контейнер от формован полипропилен. Той се разполага върху плоча от армиран бетон. Полипропиленовият резервоар е разделен на две зони посредством задържаща стена (екран). Горният край на стената има преливник. Вътре в резервоара са разположени няколко такива стени и прегради за улавяне. Сепараторът за течни петролни въглеводороди е изработен в съответствие с необходимите хидродинамични изчисления и изисквания за гравитачно отделяне на плуващи петролни продукти, включително въздействието на коалесциращото/сорбционно филтриране. Постъпващата отпадъчна вода се успокоява и след това протича през преградата за задържане към зоната за утаяване и посредством коалесциращ филтър плуващите петролни продукти се задържат на повърхността на водата и се изгребват ръчно. Ако сепараторът е снабден със сорбционен филтър, то замърсената вода преминава и през него и той улавя и най-дребните капки петрол. Отстранените петролни продукти се събират и трябва да се изхвърлят на специално предназначените за това места – пещи за изгаряне и др. Ако е поставен сорбционен филтър, той трябва да се подмени след като се напои с петролни продукти. Тези напоени сорбционни филтри се изхвърлят на специално предвидени места.
 
 

Структурна схема

Основни спецификации

Тип Maкс. приток Отвод. площ Размери в mm
l/s m2 Дължина Ширина Височина Вход Изход Диам
LPHS с коалесцентен филтър Макс. доп. конц. на леки течности до5 mg/l
LPHS 2 2 170 2000 1000 2020 1700 1500 100
LPHS 3 3 250 3000 1000 2020 1700 1600 150
LPHS 6 6 500 3000 1660 2080 1700 1600 150
LPHS 10 10 830 4000 1660 2080 1850 1650 200
LPHS 15 15 1250 4000 2160 2300 1950 1850 250
LPHS 20 20 1700 5000 2160 2300 1950 1850 250
LPHS 30 30 2500 6000 2160 2300 1950 1850 250
LPHS с коалесцентен и сорбц. филтър Макс. доп. конц. на леки течности до – 0,5 mg/l
LPHS 2-S 2 170 3000 1000 2020 1700 1500 100
LPHS 3-S 3 250 4000 1000 2020 1700 1500 150
LPHS 6-S 6 500 4500 1660 2080 1700 1500 150
LPHS 10-S 10 830 6000 1660 2080 1850 1650 200
LPHS 15-S 15 1250 6000 2160 2300 1950 1750 250
LPHS 20-S 20 1700 7500 2160 2300 1950 1750 250
LPHS 30-S 30 2500 10300 2160 2300 1950 1750 2

Ефективност

Съдържанието на петролни продукти в отпадъчната вода, преминаваща през сепаратора намалява с 85 до 95% в зависимост от използвания тип сепаратор. Тази висока ефективност позволява безпроблемното изпускане на постъпващите дъждовни води от паркинги директно в съответния приемник.

Принципна схема

На илюстрацията е показано разполагането на сепаратор за течни петролни продукти ADOS за пречистване на дъждовни води от паркинги. Подобно е разположението им и при гаражи, бензиностанции, автосервизи и други подобни.