Групови пречиствателни станции

Биологично пречистване

Груповите пречиствателни инсталации (тип BC) са с диапазон на обслужване от 25 до 500 еквивалентни жители.
Биологичното пречистване се базира на биологичния реактор BC. Той включва всички етапи на биологична обработка, включително отделянето на активната биологична утайка. Резервоарът за утаяване служи за отделяне на излишната утайка. Вътрешното структуриране разделя резервоарите на самостоятелни отделения, които позволяват изпълнението на всички функции за биологично пречистване т.е. биоразграждане, нитрификация и денитрификация. Вътрешната циркулация осигурява движението на активната утайка между отделните секции.

Описаното подреждане на компактния биологичен реактор позволява цялостно пречистване на общински отпадъчни води. Високата ефективност на разделяне позволява инсталацията да работи при висока концентрация на активната утайка. (4 – 6 кг НВ / м3).

Описания на процеса на пречистване

Постъпване
Замърсената вода постъпва в отделението за денитрификация (DN).

Биологично пречистване

Предварително пречистената по механичен път вода (мрежа-сито) постъпва в зоната за денитрификация в реактора. Органичните отпадъци се използват като източник на въглерод за процесите на денитрификация. Водата от зоната за денитрификация преминава в отделението за активиране/нитрификация, където са поставени конструкциите за разделяне. Тук излишната утайка се отделя от пречистената вода в резервоар за окончателно утаяване. Чистата вода продължава към приемника. Airlift смукателни помпи осигуряват обратното връщането на водата между зоните за разделяне и денитрификация. Всички секции на реактора са свързани в затворена верига, където циркулира активната утайка. В отделните секции са създадени условия с различна концентрация на разтворен кислород – зона с постоянен недостиг на кислород за денитрификация и зона с променлив недостиг на кислород за вторичен процес на денитрификация. В същото врме вътрешната циркулация служи за равномерно разпределяне на отделената суспензия, върната от зоната за разделяне.

Управление на утайката

Производството на излишна биологична утайка е сведено до минимум с помощта на процес на активиране при слабо зареждане. По този начин се осигурява пълна едновременна аеробна стабилизация. (Животът на утайката е около 30 дни.)

ГАРАНТИРАНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗТИЧАЩАТА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА

ПОКАЗАТЕЛИПараметърГарантирани параметри по  ТЕХНОЛОГИЯ “ADOS”Ефект на пречистване
БПК525 mg/l5,6 mg/l97,7%
ХПК125 mg/l49,0 mg/l91,5%
Неразтв. в-ва35 mg/l12,2 mg/l96,7%
Общ фосфор2 mg/lняма97,1%
Общ азот15 mg/l8.7 mg/l 59,7%

Обслужващ персонал

Инсталацията се управлява от един оператор за 2-3 часа седмично без да се включва периодичната поддръжка на оборудването. Функционирането е подробно описана в Ръководството за работа, което се доставя с инсталацията.

ЛЕГЕНДА
DN – Денитрификация; ACT – Активиране; DОS – Избистряне (разделяне); NK – Мрежа-сито; DM – въздуходувка; 1.0 – Вход; 1.1 – Свързване DN-АСТ; 1.2 – INLET TO DOS; 1.3 – Рециркулация; 1.4 – Изход; 1.5 – Въздушна система

Типбр. екв.
жит.
БКП5
kg/ден
Капац.
m3/ден
влож.
енергия
kW
тегло
кг
диам./височ/
дълж./шир./
вис. – м
брой
резерв.
ks
вход.
ниво
м
изход.
ниво
м
BC 35352.170.558504×2.16×2.0811.81.3
BC 50503100.551 0004×2.16×2.5812.31.7
BC 75754.5151.11 2005×2.16×2.5812.31.7
BC 1001006201.51 5006.5×2.16×2.5812.31.7
BC 1501509301.52 4005×2.16×2.5822.31.7
BC 200200124033 0006.5×2.13×2.5822.31.7
BC 250250155033 8005.5×2.16×2.5832.31.7
BC 300300186034 0006×2.16×2.5832.31.7
BC 400400248035 4006×2.13×2.5842.31.7
BC 500500301004.48 0006×2.16×2.5862.31.7

СРОК ЗА ДОСТАВКА – 3-5 седмици след датата на заявката.

ГАРАНЦИЯ
4 години след датата на пускане в действие с изключение на компонентите, на които производителят дава по-кратък срок.

Последни публикации

Footer logo

Powered by WebStation™