push-to-call

Сепаратори за течни нефтени въглеводороди

Въведение

Сепараторите за течни нефтени въглеводороди служат за отделяне на свободни нефтени и бензинови продукти, отмити от паркинги и други подобни места. Основният физичен процес в сепаратора е коалесценция (слепване). Той може да се допълни с ефект на сорбция (поглъщане).

ПРОЦЕС:

При отделянето на петролни продукти се използва принципа на двуетапната сепарация т.е. най-напред се отделят леките петролни продукти, плуващи на повърхността на водата и по-тежките частици, които се утаяват в съответната зона. След това тази предварително пречистена вода протича през коалесциращ (слепващ) филтър, а ако е необходимо и през сорбционен филтър за окончателното й пречистване. Водата постъпва през входна тръба към зоната за утаяване, където е монтирана преграда за задържане на замърсители. В тази зона за утаяване плуващите и утаяващите се частици се отделят въз основа на различното им тегло. По-нататък предварително пречистената по този начин вода преминава през преградна стена към следващата зона.

Тя е снабдена с коалесциращи филтри. Когато водата премине през тях, петролните продукти се коагулират на групички и изплуват на повърхността на водата, откъдето се изгребват. Ако е поставен и сорбционен филтър, плуващите и диспергирани петролни продукти се отделят по-ефективно. Сорбционните вещества се поставят в полипропиленови кошници, закачени на подпорната рамка на сепаратора за течни петролни въглеводороди.

Легенда:

1 Вход, 2. Преграда за задържане (отнемане), 3. Зона за утаяване, 4. Преливен ръб, 5. Преграда за изгребване (за улавяне на плуващите замърсители), 6. Стена за задържане (отнемане), 7. Коалесциращ филтър I, 8. Коалесциращ филтър, 9. Зона за коагулиране, 10. Отточен преливник, 11. Изход

Описание на изработката

Сепараторите за течни петролни въглеводороди представляват пластмасови резервоари с вътрешно оборудване – коалесциращ и ако е необходимо сорбционен филтър. Пластмасовият сепаратор за течни петролни въглеводороди е компактен самостоятелно закрепващ се контейнер от формован полипропилен. Той се разполага върху плоча от армиран бетон. Полипропиленовият резервоар е разделен на две зони посредством задържаща стена (екран). Горният край на стената има преливник. Вътре в резервоара са разположени няколко такива стени и прегради за улавяне. Сепараторът за течни петролни въглеводороди е изработен в съответствие с необходимите хидродинамични изчисления и изисквания за гравитачно отделяне на плуващи петролни продукти, включително въздействието на коалесциращото/сорбционно филтриране. Постъпващата отпадъчна вода се успокоява и след това протича през преградата за задържане към зоната за утаяване и посредством коалесциращ филтър плуващите петролни продукти се задържат на повърхността на водата и се изгребват ръчно. Ако сепараторът е снабден със сорбционен филтър, то замърсената вода преминава и през него и той улавя и най-дребните капки петрол. Отстранените петролни продукти се събират и трябва да се изхвърлят на специално предназначените за това места – пещи за изгаряне и др. Ако е поставен сорбционен филтър, той трябва да се подмени след като се напои с петролни продукти. Тези напоени сорбционни филтри се изхвърлят на специално предвидени места.
 
 

Структурна схема

Основни спецификации

ТипMaкс. притокОтвод. площРазмери в mm
l/sm2ДължинаШиринаВисочинаВходИзходДиам
LPHS с коалесцентен филтърМакс. доп. конц. на леки течности до5 mg/l
LPHS 2217020001000202017001500100
LPHS 3325030001000202017001600150
LPHS 6650030001660208017001600150
LPHS 101083040001660208018501650200
LPHS 1515125040002160230019501850250
LPHS 2020170050002160230019501850250
LPHS 3030250060002160230019501850250
LPHS с коалесцентен и сорбц. филтърМакс. доп. конц. на леки течности до – 0,5 mg/l
LPHS 2-S217030001000202017001500100
LPHS 3-S325040001000202017001500150
LPHS 6-S650045001660208017001500150
LPHS 10-S1083060001660208018501650200
LPHS 15-S15125060002160230019501750250
LPHS 20-S20170075002160230019501750250
LPHS 30-S3025001030021602300195017502

Ефективност

Съдържанието на петролни продукти в отпадъчната вода, преминаваща през сепаратора намалява с 85 до 95% в зависимост от използвания тип сепаратор. Тази висока ефективност позволява безпроблемното изпускане на постъпващите дъждовни води от паркинги директно в съответния приемник.

Принципна схема

На илюстрацията е показано разполагането на сепаратор за течни петролни продукти ADOS за пречистване на дъждовни води от паркинги. Подобно е разположението им и при гаражи, бензиностанции, автосервизи и други подобни.