push-to-call

Сорбционни шахти

Предназначение

Пречистване на отпадъчни води от малки източници на замърсяване, съдържащи течни петролни продукти, като например изтичаща вода след измиване на работилници, малки паркинги и др.

Процес

На първия етап съдържащата течни петролни продукти вода протича през шахта с решетка към зона за утаяване и отделяне, където се задържат увлечените от нея по-едрите замърсители (пясък, клинкер). Течните петролни и фините утаяващи се вещества се улавят на втория етап на утаяване преди сорбционното устройство, през което протичат вертикално. Сорбционното устройство е запълнено с FIBROIL – селективен влакнест материал. След като премине през сорбционното устройство, водата протича под специална преграда за обиране на пяна и се излива в канализацията. Сорбционната система е проектирана за натоварване до 0.8 л/сек, а ако дебитът е по-голям, излишната вода може да преминава нататък от сорбционната система през преливен ръб и оттам, минавайки под преградата за обиране, в канализацията.

Описание на изработката

Сорбционната шахта представлява водонепропусклив резервоар от заварени полипропиленови панели с дебелина 15 мм. Проектиран е за условията на процеса на изпускане в канализацията. Поради тази причина е обърнато особено внимание на предпазването от силно задръстване с твърди плуващи във водата вещества, както и такива разтворени в нея т.е. постъпващият към сорбционната секция поток идва от мястото за съхраняване на утайката на секцията за утаяване. FIBROIL, влакнест сорбционен елемент, се поставя между решетките под формата на слой с оптимална дебелина, съответстваща на механичните му свойства.
Изработката отговаря на Стандарт CSN 756 551.

Разполагане

Сорбционната шахта се поставя на нивото на канализацията върху предварително подготвена плоча от армиран бетон. След като се свърже към канализацията, около шахтата се залива бетон и се поставя греда за решетка и рамка за закрепване на капака, през която се осигурява достъп до зоната за утаяване и сорбционния филтър.

Работа и поддръжка

Поддръжката е в съответствие с разпоредбите за сервизно обслужване. Тя включва проверка на утаените замърсители от двата етапа на утаяване, отстраняване на уловените петролни продукти и оглед за пропускливост на сорбционния елемент. Зоната под мястото за сорбиране е достъпна след изваждане на кутията със сорбционен материал. Утайката от зоната за утаяване може да се отстрани с камион за изпомпване на канали. Сорбционното устройство може да се подменя.