Τεχνολογία

Εισαγωγή  Η τεχνολογία είναι ανεπανάληπτη, επειδή ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες και υποχρεωτικές επιχειρήσεις και πορείες (ζώνη για εμπλουτισμό με νίτρα, , εκ των προτέρων μείωση των νίτρων, ζώνη για τελικό καθίζημα, αερόβια σταθεροποίηση του καθιζήματος με αέρα, συμπύκνωση του καθιζήματος εάν χρειάζεται) σ’ ένα και μοναδικό βίο – αντιδραστήρα. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλές δαπάνες για απόκτηση, λιγότερος τόπος εγκατάστασης, μικρότερα έξοδα εκμετάλλευσης.

• Πορεία καθαρισμού  Οι εγκαταστάσεις για καθαρισμό αχρήστων υδάτων ADOS καθαρίζουν τα ύδατα μέσω πορείας, που βασίζεται σε βιολογική αρχή. Βασίζεται σε ζωτική πορεία της βίο-μάζας, αποτελούμενη από ενεργό βιολογικό ίζημα.. Παριστάνει μίγμα μικροοργανισμών, που επεξεργάζονται τα ευρισκόμενα στα ύδατα υλικά, τα οποία χρειάζονται για να ζουν. Ο βίο-αντιδραστήρας περιλαμβάνει τρεις βασικές πορείες:

• Από-νιτροποίηση (Μείωση των νίτρων) Η απονιτροποίηση είναι αντίθετη της νιτροποίησης πορεία και σημαίνει μείωση του περιεχομένου των νίτρων – οξείδια μορφή του αζώτου – στο ακαθάριστο νερό η των αζωτούχων οξειδίων. Αυτή η πορεία περνάει σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (η περιεκτικότητα διαλυμένου οξειδίου είναι κάτω από 2 χιλιόγραμμα σε λίτρο). Τα βακτήρια, τα οποία συμβάλλουν για την μείωση των νίτρων είναι τα εξής: Micrococcus, Chromobacterium, Denitrobacillus και άλλα.

• Ενεργοποίηση και νιτροποίηση (εμπλουτισμός με νίτρα)  Σε συνθήκες ύπαρξης οξυγόνου (συγκεντρωτισμός διαλυμένου οξειδίου από 2.5 έως 4.0 χιλιόγραμμα Ο2 σε λίτρο), η οργανική ρύπανση των άχρηστων υδάτων μεταβάλλεται σε βιομάζα έσω βιοχημική σύνθεση – το ενεργό ίζημα και το αμμώνιο άζωτο μεταβάλλονται σε νίτρα και νιτρικά. Ο εμπλουτισμός με νίτρα πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Πρώτα το αμμώνιο άζωτο οξειδώνεται έως νιτρικά με την βοήθεια βακτηρίων σαν Nitrosomonas, Nitrosococcuw, Nitrospira και Nitrosocystis. Στο δεύτερο στάδιο τα παραγόμενα νιτρικά οξειδώνονται έως νίτρα από τους μικροοργανισμούς Nitrobakter και Nitrocystis. Και οι δύο ομάδες μικροοργανισμών είναι πολύ αερόβια και χρειάζονται ανθρακικό διοξείδιο σαν πηγή άνθρακα. Για να διατηρείται το επίπεδο του ιζήματος με KI = 100, το περιεχόμενο του V30 ιζήματος πρέπει να είναι μεταξύ 360 – 650 χιλιόλιτρων σε λίτρο.

• Οριστικό καθίζημα Η πορεία καθαρισμού δεν χρειάζεται κανένα χημικό προϊόν. Το ενεργό ίζημα αποχωρίζεται από το αποσυρόμενο νερό σε ειδική ζώνη – η ζώνη για το οριστικό καθίζημα. Τα αποσυρόμενα ύδατα διαχύνονται παραπέρα, ενώ το ενεργό ίζημα επιστρέφει αντίστροφα στην αρχή της πορείας του καθαρισμού.  

Αυτό το σύστημα καθαρισμού σημειώνει σημαντικά επιτεύγματα σαν ποιότητα του νερού σε ταυτόχρονη αεροβική σταθεροποίηση του κοινού ενεργούν ιζήματος. Το σύστημα είναι σταθερό κατά τις αλλαγές στην επιφόρτιση και εγγυάται υψηλή αποτελεσματικότητα καθαρισμού σε χαμηλές παρεκκλίσεις στην ποιότητα των αποσυρόμενων υδάτων.

Το αποσυρόμενο νερό αποχωρίζεται από το ενεργό ίζημα και φεύγει από τον αντιδραστήρα, ενώ το ενεργό ίζημα επιστρέφει αντίστροφα στην αρχή της πορείας του καθαρισμού. Κατά το αρχικό ξεκίνημα του βιολογικού αντιδραστήρα εισάγεται ενεργό ίζημα από ήδη ευρισκόμενο σε λειτουργία σύστημα καθαρισμού, και στην πορεία καθαρισμού οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται, με το οποίο αυξάνει ο όγκος του ενεργούντος ιζήματος. Ο όγκος αυτός του ενεργούντος ιζήματος συντηρείται σε απαραίτητους όρους, ενώ η μη απαραίτητη ποσότητα αποβάλλεται από τον αντιδραστήρα. Η πορεία καθαρισμού δεν χρειάζεται χημικές ουσίες.

Προσόντα

Η υψηλή αποτελεσματικότητα και οι χαμηλές δαπάνες εκμετάλλευσηςείναι τα δύο βασικά γνωρίσματα

1.Υψηλός συγκεντρωτισμός του ενεργούντος ιζήματος  Οι εγκαταστάσεις καθαρισμού λειτουργούν παραδοσιακά με χαμηλό η μεσαίο συγκεντρωτισμό του ενεργούντος ιζήματος. Οι εγκαταστάσεις μας λειτουργούν με υψηλό συγκεντρωτισμό του ενεργούντος ιζήματος, το οποίο είναι προϋπόθεση για υψηλή αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.

2.Όλες οι πορείες δύνανται να ολοκληρωθούν σ’ ένα βίο-αντιδραστήρα  Οι περισσότερες συμβατικές τεχνολογίες διαχωρίζονται σε πολλούς χώρους – δεξαμενές, ντεπόζιτα, βίο-αντιδραστήρες, ντεπόζιτα για οριστικό καθίζημα και κ.τ.λ. Η τεχνολογία μας δύναται να ολοκληρώσει τις όλες αυτές πορείες σ’ ένα συμπαγή βίο-αντιδραστήρα, συνδυάζοντας όλες τις πορείες και το γεγονός αυτό έχει ευμενή επίδραση πάνω στις δαπάνες εκμετάλλευσης και για τα έξοδα απόκτησης της εγκατάστασης για καθαρισμό αχρήστων υδάτων.

Οφέλη

• Μειωμένα κεφαλαιώδη έξοδα  Ο ολοκληρωμένος βίο-αντιδραστήρας απαιτεί λιγότερα κεφάλαια και μικρότερο χώρο παρά από μία εγκατάσταση με χωριστά τμήματα

• Μειωμένα έξοδα για εκμετάλλευση και συντήρηση Επειδή ο ολοκληρωμένος βίο-αντιδραστήρας κατέχει ελάχιστο αριθμό κινούμενων εξαρτημάτων με αυτορυθμιζόμενη πορεία καθαρισμού, ο ίδιος χρειάζεται και ελάχιστη ανάγκη συντήρησης.

• Υψηλή αποτελεσματικότητα καθαρισμού  Οι εγκαταστάσεις επιδεικνύουν υψηλή αποτελεσματικότητα καθαρισμού όχι μόνο για τις BOD 5 αξίες, αλλά μάλιστα και για ChSKCr, NL N-NH4 και άλλα.

• Αερόβια σταθεροποιημένο ίζημα  Η χαμηλή περιεκτικότητα και η μακρά ζωή του ιζήματος είναι οι λόγοι, λόγω των οποίων το ίζημα από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού σταθεροποιείται αερόβια και δεν υπόκειται σε αποσύνθεση.

• Έλλειψη μυρωδιών  Οι λειτουργούντες σε αερόβιο καθεστώς εγκαταστάσεις δεν εκβάλλουν καμία μυρωδιά.

• Υδραυλική ευλυγισία (προσαρμογή)  Το τμήμα οριστικού καθιζήματος έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αντέξει στην πιθυμούμενη υπερφόρτιση. • Ευλυγισία του σχεδιασμού  Το σύνολο του ολοκληρωμένου βίο-αντιδραστήρα δύναται να σχεδιαστεί κατά τις απαιτήσεις του πελάτη.

Παράμετρο
Βιολογική ανάγκη οξυγόνου5[χιλιόγραμμα / λίτρο]20-25
χημική ανάγκη οξυγόνου[χιλιόγραμμα / λίτρο]60-100
Μη διαλύσιμα υλικά[χιλιόγραμμα / λίτρο]25-30
Άζωτο4[χιλιόγραμμα / λίτρο]2-5
Φώσφορος – Σύνολο[χιλιόγραμμα / λίτρο]5-8

• Διοχέτευση του καθαρισμένου νερού  Η ποιότητα των καθαρισμένων υδάτων επιτρέπει αυτά να εισβάλλουν σε αποχέτευση τύπου οχετού (συλλέκτη) η σε αποχετευτικό σύστημα για νερό βροχής. Μετά απολύμανση, το απορρέον νερό δύναται να ξαναχρησιμοποιηθεί για ύδρευση, πλύσιμο οδών και πεζοδρομίων και άλλες ανάγκες.

• Περιττό ίζημα  Το ενεργό ίζημα παριστάνει βιομάζα, που περιέχει μικροοργανισμούς η ζωντανά σώματα, τα οποία χρησιμοποιούν τις ακαθαρσίες στα άχρηστα ύδατα σαν πηγή ενεργείας, για να ζουν και να αναπαράγονται. Οι ακαθαρσίες μεταβάλλονται σε ενεργό ίζημα και γι’ αυτό το περιεχόμενο ιζήματος στο σύστημα αδιάκοπα αυξάνει.

Η διάρκεια ζωής του ιζήματος με την τεχνολογία μας είναι παραπάνω από 26 μέρες. Η διάρκεια αυτή είναι εντελώς αρκετή για αεροβική σταθεροποίηση.Επειδή το σύστημα τροφοδοτείται αδιάκοπα με ακαθαρσίες, που βρίσκονται στα άχρηστα ύδατα, μετά από την επίτευξη της απαιτούμενης συγκέντρωσης λειτουργίας του ενεργούντος ιζήματος, το περίσσευμα πρέπει να αποχωριστεί από το σύστημα.

Ο εξοπλισμός για το ίζημα αναλογεί στην ημερήσια παραγωγή ιζήματος. Κάποτε αρκεί μόνο δοχείο, αλλά δύναται και εφαρμόζεται εκ των προτέρων συμπύκνωση για αφυδάτωση του ιζήματος έως περίπου 40% από το βάρος του ξηρού υπολείπου του.

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Footer logo

Powered by WebStation™